Varför bör företag inom industrisektorn överväga att anlita ett ackrediterat kontrollorgan? | Biztrends

Förbättrad säkerhet med oberoende kontroller

Inom den tyngre industrin är det oerhört viktigt att allting fungerar som det ska och regelbundna kontroller av utrustningen är nödvändiga för att upprätthålla säkerheten. För företag aktiva inom exempelvis kärnkraft, energi, värme, VA, process- och tillverkningsindustrin kan det även finnas många fördelar med att anlita en oberoende tredjepartskontrollant för att överse produktionsprocessen och ge en objektiv bedömning av både kvalitet och risker. Genom att introducera en extra kontrollinstans i verksamheten förses medarbetarna med en förhöjd säkerhetsnivå. Samtidigt ökar chanserna att eventuella riskfaktorer upptäcks och kan avhjälpas på ett tidigt stadium. Vid produktion och hantering av vissa tryckbärande anordningar är det dessutom ett direkt krav från Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att återkommande inspektioner och besiktningar utförs av ett utomstående organ.

Kontrollera kontrollanten

Det man behöver vara uppmärksam på om man anlitar en tredjepart för besiktning eller översyn av verksamheten är att denna verkligen är ett ackrediterat kontrollorgan, anmält hos SWEDAC. (En aktuell förteckning över samtliga utsedda organ finns att inhämta via deras hemsida.) Denna anmälan är en förutsättning för att en organisation ska få göra inspektioner av andra företag.  Ackrediteringen fungerar som ett slags bemyndigande och garanterar att organet i fråga har den tekniska kompetens som krävs för att agera å EU-kommissionens vägnar avseende kontroll och bedömning av arbetsprocesser och produkter inom ett specifikt område. Likaledes är ackreditering ett krav för att få tillhandahålla ISO-certifieringar och genomföra granskningar relaterade till dessa. Förutom att erbjuda tjänster inom certifiering, inspektion och besiktning kan vissa kontrollorgan även hjälpa till med guidning och relevanta utbildningar, löpande kvalitetssäkring, koordination och kostnadseffektivisering, samt annan tillämplig rådgivning och processutveckling.

Kvalitetssäkring och kontroll vid tillverkning av tryckbärande utrustning

De flesta industriföretag har interna rutiner för underhåll, kvalitetssäkring och avvikelsehantering, men ett specialiserat kontrollorgan kan vara behjälpligt i många situationer. Inte minst när det gäller att efterleva snåriga standarder, lagar, arbetsmiljökrav och EU-direktiv. Ett företag som exempelvis producerar någon typ av tryckbärande anordningar, såsom industriella rörledningar, tankar, olika former av aggregat, värmeväxlare, pannor eller andra tryckkärl, är också ansvarigt för att säkerhetsföreskrifterna i AFS 2016:1 och det så kallade PED (Pressure Equipment Directive) efterföljs vid tillverkningen. Tryckbärande produkter som ska säljas inom EU får inte heller CE-märkas om man inte kan uppvisa dokumentation som styrker att tryckkärlsdirektivet, alternativt motsvarande harmoniserade EU-standard, har efterlevts. Det kan dock vara en smärre djungel att ta sig igenom alla byråkratiska paragrafer och få klarhet i vad som verkligen gäller. Här kan det underlätta mycket att anlita ett utomstående kontrollorgan för tryckkärl, som kan göra en objektiv riskbedömning av produktionen och samtidigt ge de anställda bättre insikt och förståelse för vilka regler och krav som måste uppfyllas i det dagliga arbetet. Därutöver kan ett anmält organ även assistera med adekvata stickprov, konstruktions- och tillverkningskontroller för CE-märkning.

Besiktning och löpande kontroller vid bruk av trycksatta anordningar

Vid användning av tryckbärande utrustning inom industrin måste föreskrifterna i AFS 2017:3 följas. Enligt dessa är man som företagare skyldig att ombesörja kontinuerliga säkerhetskontroller av samtliga trycksatta anordningar som nyttjas i driften. För att upprätthålla Arbetsmiljöverkets krav måste alla återkommande besiktningar genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Likaså ska den initiala kontrollen av ett nyinstallerat tryckkärl alltid utföras av ett anmält organ innan anordningen får tas i bruk. Samma sak gäller vid eventuella revisionsbesiktningar av befintliga kärl som flyttats eller reparerats. Riskbedömningar och fortlöpande tillsyn kan i regel hanteras av anläggningens egen personal, men i många fall kan det även vara fördelaktigt att låta ett externt kontrollorgan för tryckkärl göra oannonserade inspektioner. Vid behov kan ett sådant organ också anordna så kallade OFP, oförstörande provningar, där man via exempelvis röntgen eller akustisk emission testar ett tryckkärls kondition på ett icke-invasivt sätt och säkerställer att det håller önskvärd kvalitet.