hjälpmedel vid dyslexi,

Det svenska skolsystemet bygger på principen att alla barn ska ha samma rättigheter – och möjligheter – att lära sig läsa och skriva. Men för alla är det inte lika självklart att kunna lära sig. För den som har problem med språkavkodningen kan det utgöra en rejäl utmaning bara att försöka hänga med på lektionerna. Att läsa eller skriva långa, sammanhängande texter kan kännas överväldigande, för att inte säga omöjligt – om man inte får rätt hjälp. Förmågan att kommunicera och ta in information via skrift spelar en avgörande roll i barnens övergripande kunskapsutveckling, därför är det också viktigt att individer som kämpar med avkodningsproblematik erbjuds adekvat support redan i ett tidigt skede. Numera finns det riktigt bra verktyg som gör det enklare för dig som lärare att upptäcka och stötta elever med språkligt betingade inlärningssvårigheter. Ett av dem är LexiaProvia.

Tidig upptäckt är viktigt

Man uppskattar att omkring åtta procent av den svenska befolkningen har dyslektiska anlag eller andra språkrelaterade funktionsvariationer. Vanliga symptom vid dyslexi är att man kastar om eller utelämnar stavelser, hoppar över ord eller har problem att koppla samman ljud med bokstäver. Tendenserna uppenbarar sig oftast under det första året i grundskolan. Som lärare gäller det att vara observant på elevernas inlärningskurva för att snabbt fånga upp barn som verkar ha svårt att knäcka språkkoden. Ju tidigare de uppmärksammas och får tillgång till lämpliga dyslexi hjälpmedel desto bättre.

Vad är LexiaProvia och hur kan det användas?

LexiaProvia är ett välbeprövat dyslexi hjälpmedel som har nyttjats i svenska klassrum under flera decennier. Det omtyckta programmet består av två separata sektioner som fungerar i symbios – ett screeningverktyg och en avdelning med interaktiva övningar. I Provia testas barnens språkliga kompetens inom ett dussin olika kategorier, inklusive fonem-grafemkoppling och stavelseidentifiering. Programmet sammanställer sedan en kunskapsprofil som ger läraren god insikt i var varje enskild elev befinner sig i relation till riksnormen för sin årskurs. Därigenom blir det också enklare att identifiera barn som riskerar att halka efter i språkutvecklingen och sätta in relevanta stödåtgärder. Utifrån testresultaten ger Provia automatiskt förslag på passande övningar i Lexia. Läraren kan även tilldela ytterligare uppgifter vid behov och anpassa dem efter individens specifika förutsättningar. LexiaProvia är inte bara ett utmärkt hjälpmedel vid dyslexi, det kan med fördel även användas för att analysera och förbättra nyanlända elevers språkkunskaper. Genom att låta hela klassen utföra de normerande testerna i Provia i början av läsåret kan man få en tydlig bild av vilka barn som behöver extra stöd i undervisningen – och med vad.

Bygger på forskning

Talsyntes, rättstavningsappar, elektroniska läspennor och andra kompensatoriska redskap är ypperliga som kompletterande hjälpmedel vid dyslexi, men det som gör LexiaProvia unikt är att det fokuserar på att stärka barnens naturliga läs- och skrivförmåga genom att stimulera den grundläggande inlärningen. Systemet är vetenskapligt förankrat och utvecklat i samarbete med yrkesverksamma logopeder. De pedagogiska övningarna grundar sig till stor del på multisensorisk träning – en forskningsunderstödd inlärningsmetod som har visat sig vara särskilt effektiv vid dyslexi. Då samtliga övningar är självrättande och programmet numera är helt webbaserat har barnen möjlighet att tackla sina tilldelade uppgifter både hemma och i klassrummet. Allt som krävs är en internetuppkopplad dator eller surfplatta. Pedagogen har alltid full uppsikt över elevernas framsteg, samtidigt som de får uppmuntrande återkoppling direkt i systemet. Det är också bra om vårdnadshavarna är med och stöttar på hemmaplan. Positiv förstärkning främjar barnens självförtroende och har stor betydelse för deras fortsatta språkutveckling. De behöver få känna att de gör bra ifrån sig för att behålla motivationen och inspireras att träna vidare.