Fyra steg för att utföra strategisk planering för företag och öka sannolikheten att företaget når framgång

Det finns många sätt att styra en verksamhet. Det viktiga är inte hur styrningen utförs utan att det finns någon form av strategi för att nå framgång. Vi går igenom fyra enkla steg som du kan utföra för att skapa en strategisk plan.

Fyra steg för strategisk planering för företag

Steg 1. Definiera verksamheten

Beskriv vilket syfte verksamheten fyller, exempelvis genom att svara på frågan ”hur ser verksamheten ut just nu?”. Andra viktiga punkter att fastställa handlar om de externa intressenterna, exempelvis vilka som är kunderna och vad de värderar. Det är även viktigt att definiera hur verksamheten uppfyller kundernas behov och önskemål.

Steg 2. Fastställ målen

Baserat på verksamhetens värderingar, visioner och själva affärsidén går det att även fastställa mål och delmål. Det kan exempelvis handla om hur verksamheten ska se ut i framtiden. Målen skapar en karta som visar hur företaget ska förverkliga sina visioner utifrån den nuvarande affärsmodellen och affärsidén. Genom att fastställa målen blir det lättare att omfördela företagets resurser.

Steg 3. Prioriteringar

Genom att definiera verksamheten och fastställa mål blir det lättare att utföra det tredje steget. Vid det här laget handlar det om att bestämma vad företaget ska satsa på, det vill säga vilka produkter eller tjänster som ska utvecklas eller avvecklas. Det finns många metoder att använda sig av för att styra denna del av strategisk planering för företag, bland annat BCG-matrisen som delar in produkter/tjänster i fyra fack. Dessa fack baseras på två kriterier, produkten/tjänstens tillväxtgrad och marknadsandel. Produkter/tjänster med låg tillväxtgrad och marknadsandel har i regel ett begränsat värde för företaget.

Steg 4. Marknadsföringsplan

När det är tydligt hur verksamheten fungerar, hur visionen ser ut, hur företaget planerar att nå dessa mål och vilka delar av verksamheten som är prioriterade, blir det lättare att skapa en marknadsföringsplan. Strategisk planering för företag i Stockholm skiljer sig inte nämnvärt från andra storstäder eller mindre orter, däremot kan marknadsföringsplanen skilja sig en hel del.

Det är dock viktigt att poängtera att marknadsföringsplanen bör innefatta mer än bara de interna produkterna/tjänsterna. De flesta verksamheten ingår i värdekedja som består av flera aktörer, från leverantörer och distributörer till återförsäljare och inte minst slutkunderna. Smart strategisk planering för företag i Stockholm eller annan ort tar hänsyn till samtliga parter och skapar på så sätt ett stort kundvärde inom flera områden.

Ta in en konsult som hjälper dig

Att planera en verksamhet är inte det lättaste. Du kan alltid ta in en konsult som hjälper dig med denna viktiga aspekt. Du kan enkelt hitta konsulter inom strategisk planering i Göteborg, Stockholm och andra storstäder. Det finns även företag som erbjuder strategisk planering i Göteborg, med inriktning på restaurangbranschen.