Det är fastighetsägarens ansvar att PCB Sanering utförs

Under 1930-talet användes över 200 organiska klorföreningar i flera olika material och produkter, bland annat som fog- och golvmassa, som färg, i självkopierande papper och mycket mer. Det dröjde ända till 1950-talet innan forskare såg ett samband mellan dessa ämnen och allvarliga skador på miljön. De organiska klorföreningarna fick samlingsnamnet PCB, polyklorerade bifenyler, och har länge varit strikt förbjudet att använda.

Finns det PCB än idag?

Ja. Det tog lång tid innan klorföreningarnas effekt blev bättre analyserad. Under 1960-talet byggdes det flera byggnader där PCB användes. Även om PCB förbjöds i Sverige 1978 finns det fortfarande spår av PCB i naturen, mycket på grund av att dessa ämnen tar lång tid att brytas ned. En byggnad där PCB använts kan avge ämnet vid slitage eller när en rivning inte hanteras på rätt sätt. Byggnader som uppfördes eller renoverades mellan 50- och 70-talet måste inventeras och saneras. Det är fastighetsägarens ansvar att en PCB-sanering utförs på rätt sätt.

Skador på både människor, djur och natur

Höga halter av PCB kan bland annat leda till att vissa djur får svårt att fortplanta sig, något som bland annat ledde till att både havsörnar och sälar minska dramatiskt i antal under 50-talet. Även människor påverkas av kontakt med PCB, vilket bland annat kan ske genom förtäring av djur som har höga PCB-halter.

Anlita rätt konsulter

Om du har en byggnad eller om det finns delar av byggnaden som kommer från den berörda tidsperioden är det viktigt att du låter en erfaren konsult utföra en inventering av PCB. Syftet med inventeringen är att avgöra om det finns PCB i byggnaden och eventuellt hur mycket som finns. Själva inventeringen utförs genom att konsulten tar flera prover som sedan skickas iväg för analys. Om PCB-halten är för hög måste en sanering utföras så fort som möjligt. Många gånger kommer konsulten från ett företag som både utför saneringar och även kan ta hand om det farliga avfallet. I annat fall bör du uppsöka ett företag som har dokumenterad erfarenhet av att ta hand om PCB-saneringar.

Andra typer av saneringar

Det är inte bara PCB som måste saneras på rätt sätt. Sanering av asbest är en minst lika krävande och viktig process. Det är dock inte alltid du behöver sanera just asbest, även om det oftast är det säkraste alternativet. Så länge materialet inte skadas eller bearbetas är det säkert. Risken finns dock alltid att något händer som leder till att asbesten sprider sig. Skadat asbest kan stanna kvar länge i luften och om det hittar in till lungorna kommer de att skadas permanent. Det är möjligt att sanera asbest på egen hand men det allra säkraste är att låta ett erfaret företag ta hand om saneringen. Att hantera asbest är trots allt en mycket riskfylld aktivitet, speciellt om det utförs på fel sätt.