Allt du behöver veta om deponi avfall | Biz trends

De allra flesta material och avfall kan sorteras för att sedan användas på nytt, antingen för tillverkning av nya produkter eller utvinning av energi. Dock finns det vissa material där detta är omöjligt. Det kan handla om farligt eller förorenat avfall som varken bör eller kan återvinnas och måste på så sätt deponeras. Detta kallas för deponiavfall.

Hur vet man vad som är deponiavfall?

Vad som räknas som deponiavfall är det material som innehåller miljögifter och tungmetaller som kan skada jorden, samt det giftiga avfall som kan bildas under vissa processer i industribranschen. Dessa går alltså inte att destruera eller återvinna och måste därför lyftas ut ur kretsloppet för att inte ha en negativ påverkan på miljön. Se därför till att du lämnar in sådant typ av material till en seriös återvinningscentral som tillhandahåller deponering. På så sätt kan det förbehandlas och tas om hand på ett korrekt sätt enligt de lagar och krav som finns uppställda, utan risk för att hamna ute i skog och mark. Är du osäker på om ditt avfall kan återvinnas eller ej kan du få hjälp att analysera detta av personalen. Då kommer de kunna se om det faktiskt inte går att använda eller om det farliga materialet i stället kan klättra i avfallshierarkin. Lösningsmedel kan renas, metall kan sorteras ut från metallbaserat damm och glykol, och olja kan bli rent för att användas på nytt. På så sätt finns det chans för vissa material att åter befinna sig i kretsloppet

Vad är en deponi?

Det material som faktiskt är rent deponiavfall hanteras alltså inte av en återvinningsstation, utan hamnar på en deponi (soptipp). Eftersom det varken går att bränna, förädla eller återvinna måste det grävas ner, men målet är att detta ska ske till en så liten grad som möjligt och vara det sista steget i avfallshierarkin.

Många företag ser till att ta tillvara på de gaser som bildas under nedbrytningen av deponiavfallet. Det kan handla om koldioxid och metan, som annars påverkar klimatet negativt, men som i stället kan användas som biogas. Antingen till den egna verksamheten eller till försäljning till andra. Dessutom försöker man minska de negativa effekterna av deponering genom att minska utsläppen från soptipparna genom att utforma dem på att annat sätt och också genom att minska farligheten och mängden av deponiavfallet. Detta kan möjliggöras genom till exempel sorteringskrav för brännbart avfall, ett större producentansvar, skatt på deponiavfall samt förbud mot att lämna utsorterat avfall på deponianläggningen.

Ta reda på vilken deponi i Sverige som ligger närmast dig och låt dem analysera ditt avfall för att säkerställa att det hanteras på bästa sätt.